BZNDJ namberaGrabsonHauasHermanKazetKnapsKryhooPenoSoł najsStanleyZabiyt za bity